TasapainoaTyöhön (ESR+) -hankkeessa edistämme naisvaltaisten alojen työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kohderyhmä

Työskentelemme Pohjois-Savon alueen varhaiskasvatuksen, hoitoalan sekä puhtaanapidon ja ruokapalvelualan ammattilaisten parissa. Erityisesti keskitymme työssäkäyviin työikäisiin henkilöihin, joilla on jo mahdollisia työuupumuksen oireita.

Edellä mainituilla aloilla on tutkimusten mukaan erityisen paljon pitkiä sairauspoissaoloja sekä alkaneita työkyvyttömyyseläkkeitä edeltäneen kolmen vuoden aikana. Korona-ajan myötä myös erityisesti naisten ja nuorten palkansaajien työssä jaksaminen on heikentynyt entisestään.

Hankkeeseen otamme mukaan noin 250 työntekijää Pohjois-Savon alueelta.

Vanhempi harmaahiuksinen nainen ulkoilemassa ja tekemässä hengitysharjoitusta kädet avoinna ja silmät kiinni, taustalla sumuinen vuoristo.

Tavoitteet

Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää työntekijöiden työssä uupumista sekä edistää työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa erityisesti naisvaltaisilla, matalapalkka-aloilla.

Laajempana tavoitteena on vähentää pitkien sairauspoissaolojen määrää, ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä sekä edistää työelämän tasa-arvoa. Lisäksi hankkeella tavoitellaan parempaa, laadukkaampaa ja kestävämpää työelämää työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Tavoitteet ja toimenpiteet tukevat Työ2030-ohjelman sisältöä.

Toimenpiteet ja menetelmät

Tavoitteita edistetään sosioekologista mallia mukaillen yksilö-, organisaatio- sekä yhteiskunnallisella tasolla. Monitasomallin avulla tavoitellaan kehittämistoimien mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta työntekijöiden työssä jaksamisen ja voimavarojen edistämiseksi.

  1. Työntekijöiden arjen voimavarojen lisääminen hyvinvointivalmennuksen avulla: Hankkeeseen mukaan tuleville työntekijöille luodaan oma arjen voimavaroja lisäävä hyvinvointivalmennus. Valmennus kestää vuoden, jonka aikana hyödynnetään etä- ja live ryhmäohjausmenetelmiä. Valmennuksen keskiössä on tukea osallistujien työn- ja vapaa-ajan tasapainoa ja luoda jokaiselle osallistujalle oma yksilöllinen polku kohti tasapainoisempaa arkea. 
  2. Työyhteisön ja esihenkilötaitojen kehittäminen: Työyhteisöille ja esihenkilöille tarjotaan valmennusta työyhteisöjen ja esihenkilötaitojen kehittämiseen. Mukana olevien työyhteisöjen käytänteitä kehitetään työntekijöiden työssä jaksamista tukevaksi huomioiden työntekijäkokemus, työympäristö ja elintavat. Esihenkilöille tarjotaan oma koulutuskokonaisuus palveleviin ja ihmislähtöisiin johtamismenetelmiin, sekä luodaan esihenkilöiden oma vertaistukifoorumi.
  3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja TasapainoaTyöhön-malli: Hankkeen tuloksia ja teemoja työelämän laadun ja työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi levitetään yhteiskunnallisella tasolla. Löydösten, kokemusten sekä tutkimustiedon yhdistelmänä kehitetään työyhteisöjen arkeen soveltuva TasapainoaTyöhön-työhyvinvointimalli, joka tukee arjen tasolla työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia työn ja vapaa-ajan tasapaino huomioiden.